ปริศนาผะหมี

posted on 24 Feb 2009 13:28 by nitchanan9

                                                           คำนำ

 

                ปริศนา  ผะหมี  เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นด้านภาษาสร้างคุณธรรม 

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์  โดดเด่นของท้องถิ่นสมุทรปราการ  โดยเฉพาะอำเภอบางบ่อ                                 

ผู้เขียนสร้างปริศนา  ผะหมี  เพื่อประกอบการเรียนการสอน ในการละเล่นท้องถิ่น    

ผะหมี ... สู่ห้องเรียน  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในหน่วย

การเรียนรู้         สาระท้องถิ่น  โดยยึดหลักผะหมี  ของ  อาจารย์วีระ  ฉ่ำตุ๋ย 

อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียน  ชุมชนวัดบ้านระกาศ  ปัจจุบันท่านอายุ  ๘๕  ปี 

นอกจากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง ผะหมี  แล้วท่านยังได้รับการยกย่องจาก

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้าน

วัฒนธรรมสาขาศิลปะและการช่างฝีมือ ประจำปี  ๒๕๓๔ อีกด้วย

     &nb