ประวัติและผลงาน

posted on 22 Feb 2009 10:06 by nitchanan9 in profile

(ภาพบน)ผู้อำนวยการ ระเบียบ ก่อเกียรติคุณ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" ปี พ.ศ. ๒๕๔๙

                         

ชื่อ      นางณิชนันทน์    ประสงค์
เกิด    ๓๐ มกราคม ๒๔๙๘
ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ คศ. ๓
สถานที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรปราการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษาการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์ในการทำงาน
๒๕๑๗ - ๒๕๑๘ ครูตรี โรงเรียนคลองหลุมลึกอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
๒๕๑๘ - ๒๕๒๑ ครู ๒ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส อำเภอบางบ่อ
                          จังหวัดสมุทรปราการ
๒๕๒๑ - ๒๕๔๓ อาจารย์ ๑ - ๒ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อำเภอเมืองฯ
๒๕๔๓ - ปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ คศ. ๓ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการอำเภอเมืองฯ
                          จังหวัดสมุทรปราการ
๒๕๒๖ - ๒๕๔๒ หัวหน้างานออมทรัพย์ในสถานศึกษา
๒๕๔๒ - ปัจจุบัน หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
๒๕๓๖ - ปัจจุบัน  หัวหน้ากิจกรรมคัดลายมือโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
๒๕๔๑ - ๒๕๔๗ หัวหน้ากิจกรรมสอนเสริมวิชาภาษาไทยด้านการอ่าน
                           และการเขียนภาษาไทย
๒๕๔๖ - ๒๕๔๗  ประธานการจัดการเรียนรู้บูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๒๕๔๘ - ปัจจุบัน รองประธานการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

งานด้านการเขียน
- เขียนสื่อ / นวัตกรรมทางการศึกษากับสำนักพิมพ์ธารอักษร
- ๒๕๔๘ ปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นแผ่นดินสมุทรปราการ

edit @ 23 Feb 2009 10:59:00 by nitchanan9

Comment

Comment:

Tweet

ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากเลยค่ะ เนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์

#1 By พรรณี เจริญประมง (125.27.4.235) on 2009-03-09 20:27