การเพิ่มคำในภาษาไทย

posted on 24 Feb 2009 13:19 by nitchanan9

การเพิ่มคำในภาษาไทย

 

 

                สาเหตุที่มีการเพิ่มคำในภาษาไทย  เพราะภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดจึงมีคำใช้น้อย 

ดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มคำขึ้นเพื่อให้มีคำใช้มากขึ้นและเพื่อขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้คำคำเดียว

ทำหน้าที่หลายอย่างหลายความหมาย  และการใช้เสียงวรรณยุกต์บอกความหมายที่แตกต่างกัน 

จำเป็นต้องนำคำมูลที่มีอยู่แล้วมาสร้างคำขึ้นใหม่ด้วยวิธีการ   ดังแผนผังข้างล่างนี้

                                                                   การยืมคำ

                                                คำบาลี-สันสกฤต

 

             ภาษาบาลีและสันสกฤต  จัดอยู่ในตระกูลภาษามีวิภัตติปัจจัย  ดังนั้นลักษณะเด่น

ของภาษาทั้งสองจึงแตกต่างกับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลภาษาคำโดด 

ดังนั้นเราจึงยืมเอาภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช้  ส่วนลักษณะอื่นทางภาษาเราหาได้ยืมมาไม่

                คำภาษาบาลีและสันสกฤตนั้นไทยนำเข้ามาใช้พร้อมกับพุทธศาสนา

พยัญชนะบาลี มี  ๓๓  ตัว  ส่วนพยัญชนะสันสกฤต  มี  ๓๕  ตัว  โดยเพิ่ม    แบ่งเป็น

พยัญชนะวรรคตามฐานที่เกิดของเสียง  ได้    วรรค  กับอีก    เศษวรรค  ดังนี้

 

 

ข้อสังเกต

.   พยัญชนะทุกตัวออกเสียง  “ อะ ”  เช่น  กะ  ขะ  คะ  ฆะ  งะ

.   อักษร      ภาษาบาลี สันสกฤต  ไม่มีเชิง

.   สิถิล  คือเสียงเบา  ธนิต  คือเสียงหนัก  นาสิก  คือเสียงขี้นจมูก

.     อ่านว่า  อัง  เรียกนิคหิต  หรือนฤหิต  เช่น  อรหํ  อ่านว่า  อะ - ระ -หัง

 

  หลักสังเกตคำบาลีสันสกฤต

 

คำบาลี

คำสันสกฤต

.   มีพยัญชนะ  ๓๓  ตัว